Bestandsvermessung Friedhof Holzheim
Erschließung ‘Baugebiet “Am Hohlweg”
Erschließung Baugebiet “Am Kellerberg”
Erschließung Baugebiet “An der Rohrwiese”
Erschließung Baugebiet “Siebenbrunn West”
Erschließung Baugebiet “Sommerfeld” in Fultenbach
Erschließung Baugebiet Siebenbrunn Ost
Erschließung Gewerbegebiet Kirchfeld
Hochwasserrückhaltung “Weisinger Bach”
Rückhaltebecken Siebenbrunn I, II und Bogenb.